>>ขอบเขตในการศึกษา

             -ต.ท่าโพธิ๋(หมู่บ้านหลังม.) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

>>แนวทางการศึกษา

>การตั้งถิ่นฐานและการอยู่อาศัย_____สภาพทางกายภาพของหมู่บ้าน

                                                      _____การอยู่      +วิธีชีวิต

                                                                                      +อาชีพหลัก/อาชีพรอง

>สถาปัตยกรรม________________ความสัมพันธ์กับชีวิต

                        ________________ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

                       รูปลักษณ์_________SPACE____FORM____MATERIALS

                      การก่อสร้าง________ภูมิปัญญา

>>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

>มีความรู้ความเข้าใจของภูมิปัญญาของชาวบ้าน

   ทั้งเรื่องการใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้าง

>ได้รู้ประโยชน์และความจำเป็นของเรืองเครื่องผูก

>ได้ฝึกการไปสำรวจและสอบถามจากบุคคลนอกห้องเรียน

 

อาจารย์และเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ *-*

Advertisements