VERNADOC เป็นคำย่อมาจาก VERNACULAR DOCUMENTATION CAMP
ที่ MARKKU MATTILAสถาปนิกชาวฟินแลนด์ และอาจารย์จาก HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HUT)
ใช้เป็นรหัสเรียกขานแนวทางการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยเน้นการเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ด้วยเทคนิคพื้นฐาน แต่ได้คุณภาพของผลงานในระดับสูง ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำ vernadoc ณ พระอุโบสถวัดสะกัดน้ำมันขึ้น ซึ่งเป็นประอุโบสถเก่าแก่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และจุดประกายความมุ่งหวังให้บุคคลในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในพื้นถิ่น โดยจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วัดสะกัดน้ำมัน จังหวัด
พิษณุโลก
Advertisements