>> วันนี้ไปรับโปรแกรม

 

 **หมายเหตุภาพนี้เอามาจาก http://archnu.wordpress.com/

Reprogramming NU Library
และอาจารย์ได้จัดกลุ่มตรวจแบบ ดังนี้
 

 

กลุ่ม อ. ภูดิท – อภิสิทธิ์ / จงจิตต์ / วิศรุต / รุจิเรข / ภานุพงศ์ / นันท์ณวัฒ / จันทร์จิรา / สุนันทา / ภัทรวิทย์

> ทำกรณีศึกษาห้องสมุดหลายๆประเภทที่มีชื่อเสียง ทั้งแนวคิด วัสดุที่ใช้ การจัดพื้น ที่ภายใน ระบบอาคารและโครงสร้างโดยรวม + AreaRequirement

กลุ่ม อ. นวลวรรณ – ชนิดา / หทัยชนก / ธนกฤต / ภัทรวดี / วชิรปิลันธน์ / พนมพร / ศิรประภา / นฤมล / อธิคม

> ศึกษา Program ทางด้านพื้น ที่ใช้สอยของอาคารหอสมุดเดิมว่ามีพื้น ที่อะไรบ้าง ขนาดประมาณเท่าไหร่ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอื่นๆ เช่นจำนวนหนังสือ จำนวนที่นั่งอ่าน คอมพิวเตอร์ ลิฟต์ บันได ห้องน้ำ เป็นต้น

กลุ่ม อ. ธีรัช – รัฐเกล้า / จักรพงศ์ / ฐาปนี / เบ็ญจพร / เปรมปิติ / เกศทิพย์ / ชยุต / นิคม / สุรพงศ์

> ศึกษางานระบบอาคารโดยรวม และระบบโครงสร้าง วัสดุ ระบบผิวอาคาร ทัง้อาคารหอสมุดเดิมและกรณีศึกษา

กลุ่ม อ. ณัฐพงษ์ – ณัฐศยา / พิชชา / จิรายุทธ / ณัฐพงศ์ / ประชา / รัตติกาล / อนุพงศ์ / ธราดล / นิลปัทม์

> Site + กฏหมาย (คัดเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อกฏหมายหลักเท่านั้น)

 

^^ เพื่อนทุกคนล้วนพอใจกับกลุ่มที่ตัวเองได้อยู่ค่ะ (รึปล่าว)

Advertisements